Talitha-Koem - psychosociale therapie en dagbesteding

ALGEMENE  VOORWAARDEN
Artikel 1: Algemeen
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van psychosociale therapie uitgevoerd door de psychosociaal therapeut van Praktijk Talitha-Koem.
De Algemene Voorwaarden maken deel uit van iedere gesloten overeenkomst tussen de therapeut en de cliënt, tenzij hiervan in samenspraak schriftelijk is afgeweken.
De Algemene Voorwaarden zijn bij het aangaan van de behandelovereenkomst bij de cliënt bekend.
Ondertekening van de behandelovereenkomst betekent tevens dat de cliënt akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden .
Artikel 3: Totstandkoming behandelovereenkomst
Een behandelovereenkomst kan zowel een therapeutisch traject als losse diensten betreffen.
Een behandelovereenkomst tussen de therapeut en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de hulpvraag, de behandeldoelen en de prijsafspraak door de cliënt.
Wanneer de acceptatie van de prijsafspraak voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
Wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst komen pas tot stand wanneer beide partijen deze schriftelijk hebben bevestigd.
Artikel 4: Duur en ontbinding behandelovereenkomst
Tenzij in de behandelovereenkomst anders is bepaald wordt deze aangegaan voor een traject en/of losse diensten.
Na afloop van de overeengekomen duur van de behandelovereenkomst kan deze in overleg tussen de therapeut en de cliënt worden verlengd.
De behandelovereenkomst kan met onmiddellijke ingang door de therapeut of de cliënt worden ontbonden indien:
De wederpartij haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen de daarvoor gestelde termijn, tenzij deze nalatigheid van dien geringe mate is dat deze in redelijkheid kan worden rechtgezet of ontbinding niet is gerechtvaardigd.
Door Praktijk Talitha-Koem maatregelen worden getroffen waaruit blijkt dat de praktijk wordt beëindigd of gestaakt.
Artikel 5: Annulering
Afspraken die voortkomen uit de behandelovereenkomst kunnen uiterlijk 24 uur voor aanvang van het afgesproken tijdstip door de cliënt kosteloos worden afgezegd.
Geschiedt annulering binnen 24 uur voor aanvang van het afgesproken tijdstip, is de therapeut gerechtigd het gereserveerde uur bij de cliënt in rekening te brengen.
De therapeut is in redelijkheid gerechtigd geplande afspraken met de cliënt uiterlijk 24 uur voor aanvang van het afgesproken tijdstip te wijzigen.
Artikel 6: Geheimhouding, dossiervorming en inzagerecht
De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht. Dat houdt in dat de therapeut iedere door de cliënt gegeven informatie als vertrouwelijk beschouwt waarmee deze geheim gehouden wordt voor derden.
Uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht zijn:
Wanneer de therapeut wettelijk of volgens de ethische beroepscode verplicht is informatie aan derden te verstrekken.
Wanneer de therapeut toestemming heeft van de cliënt om informatie aan derden te verstrekken
Wanneer de therapeut het in belang van de cliënt noodzakelijk acht contact te hebben met derden zoals de huisarts, een crisisdienst of anderszins zal de therapeut hiervoor vooraf toestemming vragen aan de cliënt.
De persoonsgegevens van de cliënt worden door de therapeut opgenomen in het dossier (zie ook het document “Verwerkingsregister Privacy” op de website). Op het dossier van de cliënt is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.
De cliënt heeft recht op inzage in het dossier. De therapeut zal, nadat de cliënt hier schriftelijk om heeft verzocht een uitnodiging doen tot inzage waarbij het volgende aan de orde is:
De cliënt mag het originele dossier niet meenemen naar huis. Wel mag er een kopie worden opgevraagd.
De cliënt mag alleen persoonsgebonden gegevens inzien. Dit houdt in dat informatie van eventuele derden als partner of familieleden die in het dossier vermeld staan niet voor cliënt beschikbaar zijn op grond van de privacy van derden.
 De cliënt mag de verkregen gegevens uit het dossier uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn opgevraagd.
Indien de cliënt derden betrekt in inzage van het dossier, geldt bovenstaande ook voor deze.
Artikel 7: Uitvoering therapie
De therapeut maakt gebruik van diverse therapeutische methoden waarvoor (bij)scholing is gevolgd. Dit betekent dat de behandeling door de therapeut valt onder de “integratieve therapie”.
De therapeut streeft ernaar al haar kennis, vaardigheden en ervaring naar beste inzicht in te zetten ten behoeve van de cliënt.
De therapeut streeft ernaar up-to-date blijven in haar vakgebied door middel van bijscholing, intervisie en het bestuderen van vakliteratuur.
Artikel 8: Klachten en geschillen
Wanneer de cliënt niet tevreden is over de therapie, de therapeut of de behandelovereenkomst zal in eerste instantie onderling naar een oplossing worden gestreefd.
Wanneer de cliënt en de therapeut niet gezamenlijk uit de door de cliënt ervaren klacht komen of wanneer de klacht te ernstig is voor onderlinge afhandeling kan de cliënt op grond van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen gebruik maken van de geschillencommissie waarbij de therapeut is aangesloten.
Artikel 9: Tarieven en betaling
De therapeut hanteert een vaststaand uurtarief zoals vermeld op de website van praktijk Talitha-Koem.
Bij afwijkende tijdsduur van een consult wordt het uurtarief evenredig omgerekend.
Het intakegesprek is gratis.
Blijkt tijdens het intakegesprek dat de cliënt niet bij machte is het uurtarief te betalen, dan:
Wordt hiervoor in samenspraak naar een eventuele oplossing gezocht
Wordt indien er een oplossing gevonden is deze op schrift gezet. Deze dient door zowel de therapeut als de cliënt te worden ondertekend.
Facturering vindt plaats de eerste week van de volgende maand. Facturering geschiedt via e-mail tenzij anders overeengekomen met de cliënt. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur gestelde termijn. Wanneer niet binnen de op de factuur gestelde termijn aan de betaling wordt voldaan, dan geldt:
Een betalingsherinnering met opnieuw een gestelde termijn. Indien de cliënt niet voldoet aan de betalingsverplichting is de therapeut bevoegd de therapie te beëindigen

PRIVACY  REGLEMENT

Artikel 1: Uw privacy
Als u cliënt bent bij mij als psychosociaal therapeut, bewaar ik uw gegevens in een dossier. Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, uw intakeformulier, de behandelovereenkomst die u met mij bent aangegaan, gegevens over uw gezondheid en eventueel de met uw toestemming opgevraagde gegevens over diagnostiek, onderzoeken en eerdere behandelingen.
Ook verwerk ik in uw dossier aantekeningen die ik tijdens onze gesprekken maak. Ik maak deze aantekeningen om te onthouden wat cliënten mij vertellen en om vooruitgang of problemen te signaleren.
Als uw psychosociaal therapeut heb ik een beroepsgeheim en ik ben dan ook de enige die toegang heeft tot uw dossier. Om uw privacy te waarborgen staat uw dossier op een met een wachtwoord beveiligde computer. Ik ga zorgvuldig om met alle gegevens in uw dossier. Derden hebben geen toegang tot uw dossier tenzij:
- u mij daar schriftelijk toestemming voor geeft bijvoorbeeld in het geval van een doorverwijzing of waarneming van uw therapeutisch traject door een collega.
- wanneer de wet of de ethische beroepscode het mij verplicht een derde zoals uw huisarts of een crisisdienst bij uw dossier te betrekken.
-ik een casus uit uw dossier volledig geanonimiseerd wens in te brengen tijdens een intervisiebijeenkomst met collega-therapeuten.
Uw persoonlijke gegevens zoals naam en adres gebruik ik naast uw dossier ook voor de financiële administratie voor het opstellen van facturen.
Mocht ik het om welke reden dan ook nodig achten uw informatie te delen met een derde, dan zal ik u hierover vooraf expliciet om toestemming vragen.
De gegevens uit uw dossier blijven 15 jaar na afronding van uw therapie bewaard. Dit ben ik volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) verplicht.
Artikel 2: Privacy op uw factuur
Op de factuur die u van mij ontvangt staan de volgende gegevens:
Uw naam, adres, woonplaats, de datum van uw consult(en)
Een beschrijving van de door mij verrichte diensten, meestal vermeld als “psychosociale therapie” tenzij anders overeengekomen.
De kosten van het consult

VERWERKINGSREGISTER PRIVACY

 Artikel 1: Vastleggen persoonsgegevens
Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt
Geboortedatum van de cliënt
Telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) van de cliënt
Gegevens huisarts van de cliënt
Artikel 2: in het geval van minderjarige cliënten:
Ook de naam, adres, postcode, woonplaats van beide ouders
Telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) van beide ouders
Artikel 3: Vastleggen bijzondere gegevens
Gegevens over godsdienst, gezondheid, seksualiteit of strafrechtelijke gegevens worden “bijzondere gegevens” genoemd. Het vastleggen hiervan is verboden tenzij dit gebeurt door een beroepsbeoefenaar met een beroepsgeheim in het kader van de gezondheidszorg, hulpverlening of sociale dienstverlening. Bovengenoemde is vastgesteld door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Hiermee is de psychosociaal therapeut gerechtigd bijzondere gegevens vast te leggen.
Bijzondere gegevens die ik vastleg zijn gegevens over uw:
godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, geaardheid
Mogelijk strafrechtelijke gegevens zoals een strafblad, een melding bij Veilig Thuis of begeleiding door Bureau Jeugdzorg.
Artikel 4: Doelstelling vastleggen persoonsgegevens
Op grond van de WGBO ben ik als psychosociaal therapeut verplicht een dossier van mijn cliënten aan te leggen. Volgens deze wet moet ik dossiers 15 jaar bewaren gerekend vanaf de vastleggen van ieder afzonderlijk gegeven. Deze termijn kan langer zijn wanneer dit noodzakelijk wordt geacht op basis van bijvoorbeeld een chronische ziekte bij de cliënt.
Artikel 5: Beroepsgeheim
Als psychosociaal therapeut heb ik een geheimhoudingsplicht op grond van het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim.
Artikel 6: Minderjarigen
Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben volgens de WGBO medebeslissingsrecht over de behandelovereenkomst en de therapie. Ook hebben ouder(s) in dat geval recht op inzage in het dossier van hun kind, tenzij de psychosociaal therapeut van mening is dat dit indruist tegen het belang van de cliënt.
Wilsbekwame minderjarigen zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor het doorbreken van de geheimhoudingsplicht.
Artikel 7: Informatievoorziening aan de cliënt
Op mijn website staan pagina’s en/of documenten die informatie bevatten over:
Mijn werkwijze
Mijn verplichtingen die voortkomen uit de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)
Artikel 8: Beveiliging dossiers en persoonsgegevens cliënten
Ik werk met digitale en papieren dossiers. Deze staan op een met een wachtwoord beveiligde computer.
Behandelingsovereenkomsten die door u en mij zijn ondertekend bewaar ik op papier in uw persoonlijke map in een afgesloten kast.
Als ZZP’er werk ik alleen. Hierdoor hebben derden geen toegang tot mijn dossiers.
Artikel 9: Datalekken
Indien zich een datalek voordoet meld ik dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
Indien zich een datalek voordoet meld ik dit aan de cliënt.

Jenneke Fieten van Dalen
Juli 2018

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint